top of page

Terapia psychologiczno-pedagogiczna

DLA KOGO?

Dla dzieci :

- przejawiających zaburzenia w rozwoju (trudności z koncentracją uwagi, pamięcią, spostrzeganiem wzrokowym i słuchowym, trudności z mową i komunikacją, zaburzenia rozwoju ruchowego, zaburzenia zachowania i zaburzenia społeczno-emocjonalne

w tym: agresja, nadmierny lęk, nieśmiałość, mutyzm wybiórczy, zaburzenia przywiązania, trudności z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej)

- u których zdiagnozowano nieharmonijny lub opóźniony rozwój psychoruchowy

- u których zdiagnozowano niepełnosprawność (niepełnosprawność ruchowa, niepełnosprawność intelektualna, autyzm lub Zespół Aspergera itd.)

- z grup ryzyka, które ze względu na obciążenia okołoporodowe, chorobowe, genetyczne lub środowiskowe, zagrożone są wystąpieniem nieprawidłowości w rozwoju.

 

Cel zajęć terapeutycznych z zakresu TERAPII PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ:

1.  Korygowanie i kompensowanie zaburzeń i odchyleń  rozwojowych dziecka.

2. Oddziaływanie na dziecko, tak, aby osiągnęło dla siebie najwyższy stopień sprawności w poszczególnych sferach rozwoju:

- emocjonalny obszar rozwoju dziecka:

* regulacja emocji

*rozpoznawanie emocji u siebie i innych osób

* rozumienie i wyrażanie emocji

* zwiększanie samoświadomości

- społeczny obszar rozwoju dziecka:

* wzmacnianie poczucia własnej wartości,

*rozpoznawanie i nazywanie wartości związanych z zachowaniami społecznymi

* ocenianie swojego własnego zachowania w kontekście podjętych działań w sytuacjach społecznych,

* praca nad zachowaniami agresywnymi

* budowanie prawidłowego obrazu samego siebie

* kształtowanie umiejętności  przezywania, myślenia i działania w różnych sytuacjach społecznych

*rozwijanie umiejętności przewidywania następstw działań swoich i innych

* świadomość znaczenia porażki

- poznawczy obszar rozwoju dziecka:

* rozwój percepcyjny,

* zdobywanie orientacji w czasie i przestrzeni,

* pamięć i uwaga,

* czynności myślowe,

* rozwój obrazów umysłowych i funkcji symbolicznych,

* usprawnienie umiejętności językowych i komunikacyjnych.

JAK PRACUJEMY?

Zajęcia prowadzone są przez psychologów i pedagogów. Pracujemy w oparciu

o diagnozę funkcjonalną dziecka, która przeprowadzana jest podczas pierwszych 2-3 spotkań. Na podstawie wyniku badań opracowujemy indywidualny plan zajęć, który omawiamy z rodzicem.

Grafik zajęć

terapia psycho.png

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ !

Istnieje możliwość wykupienia karnetu na 4 wejścia po 120 zł /50 min.
Zapisy odbywają się telefonicznie.

bottom of page