top of page

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO ), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/ Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  oraz  dziecka  przetwarzanych  w Centrum edukacji, rozwoju i terapii Małe Kroki w Dębicy, ul. Rzeszowska 76 , 39-200 Dębica- jest Centrum edukacji, rozwoju i terapii Małe Kroki w Dębicy.

 

2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

 

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań  dydaktycznych,  wychowawczych  i  opiekuńczych,  zgodnie z ustaw

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na podstawie art.6 ust.1 lit. a,b,c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 

4. Dane osobowe  będą  przechowywane  w  czasie  zgodnym  z  przepisami  w/w  Ustawy  oraz aktów wykonawczych, instrukcji

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów.

 

5. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.

 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz dziecka są: osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych

w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, dostawcy systemów informatycznych, podmioty którym administrator zleca wykonanie czynności z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych.

 

8. Ma  Pani/Pan  prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzna  Pani/Pan, iż przetwarzanie danych Pani/Pana oraz dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

 

10. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie podlegają profilowaniu.

bottom of page